KURS „Bioróżnorodność i tożsamość – w poszukiwaniu prawdy o człowieku i (jego) naturze”

Celem kursu jest uświadomienie, właściwe rozumienie oraz pogłębienie więzi człowieka z przyrodą oraz przyjrzenie się osobliwej naturze obydwu żywych organizmów na różnych płaszczyznach: filozoficznej, psychologicznej oraz ekologiczno-przyrodniczej.

 

Cele szczegółowe:

 • Rozumienie relacji człowiek-przyroda i wzajemnych uwarunkowań
 • Pogłębianie więzi z przyrodą na różnych płaszczyznach jako elementu budowania tożsamości indywidualnej i grupowej.(potrzeb, praw)
 • Rozumienie wpływu środowiska na zdrowie psychofizyczne człowieka i zapobiegania zespołowi deficytu przyrody
 • Poznanie źródeł współczesnych chorób cywilizacyjnych oraz uzależnień
 • Nabycie kluczowych kompetencji wg zasad edukacji integralnej w duchu głębokiej ekologii

 

Opis kursu:

Kurs „Bioróżnorodność i tożsamość – w poszukiwaniu prawdy o człowieku i (jego) naturze” jest odpowiedzią na arcyważne pytania dotyczące relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą, poszukiwania korzeni człowieka i umacniania jego więzi z naturą w kontekście potrzeb indywidualnych i społecznych. Kurs skupia się na przyrodniczym, społecznym, zdrowotnym i terapeutycznym kontekście obcowania człowieka z przyrodą. Kurs prezentuje również szeroko zakrojone konsekwencje związane z ograniczeniem dostępu człowieka od dzikiej przyrody. Zaproponowane w kursie metody nawiązywania kontaktu z przyrodą i korzystania j jej naturalnych bogactw mają zmniejszyć symptomy zespołu deficytu natury będące źródłem wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych i zaburzeń psychicznych a także wspomagać walkę z uzależnieniami. Formuła kursu – seminarium pozwoli słuchaczom odbyć indywidualną filozoficzną podróż w poszukiwaniu odpowiedzi fundamentalnych: Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jakie jest moje miejsce w ekosystemie?

 

Obszar zagadnień poruszanych na seminarium obejmuje:

 • Zrozumienie kontekstu człowiek-przyroda. Czy przyroda to jedna żywa istota?
 • Filozofia i psychologia człowieka jako integralnej części świata przyrody.
 • Miejsce człowieka w przyrodzie. Potrzeba bioróżnorodności jako fundament budowania tożsamości.
 • Założenia ekologii głębokiej. Ekofilozofia Anree Naessa, Aldo Leoporda, Alberta Schweitzera.
 • Wpływ środowiska i lasoterapii na zdrowie psychofizyczne człowieka.
 • Rachunek od przyrody? Skąd biorą się choroby cywilizacyjne, psychiczne i uzależnienia.
 • Sfera poznawcza, emocjonalna i duchowa w kontakcie z przyrodą
 • Jak rozumieć współcześnie dzikość i dziką naturę. Dzikus vs. człowiek cywilizowany.
 • Co jest naturalnym środowiskiem człowieka? Czy i jak pogłębiać swój związek z przyrodą?
 • Terapia lasem jako odpowiedź współczesności na zespół deficytu natury
 • Przyroda jako naturalna apteka (o wartości leśnych i polnych ziół)
 • Edukacja przyrodnicza w kontekście potrzeb indywidualnych i społecznych. Edukacja integralna i nauka kluczowych kompetencji.
 • W poszukiwaniu praw przyrody. O prawie naturalnym i naturze świata, naturze człowieka.
 • Kompetencje kluczowe współczesnego człowieka a problemy środowiska naturalnego.
 • Przyroda jako nauczyciel. Życie w zgodzie ze sobą – życie w zgodzie z przyrodą.

Wybrane tematy staną się punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy z tekstem oraz dyskusji w grupach.

 

Efekty kształcenia:

 • Słuchacz wie, czym jest idea ekologii głębokiej i zna podstawy ekofilozofii.
 • Suchacz rozumie kontekst relacji człowiek-przyroda.
 • Słuchacz rozumie potrzebę bioróżnorodności jako fundamentu budowania tożsamości indywidualnej i grupowej.
 • Słuchacz rozumie wpływ środowiska na zdrowie psychofizyczne człowieka.
 • Słuchacz zna podstawy i założenia terapii lasem w kontekście zapobiegania deficytowi przyrody.
 • Słuchacz zna podstawowe rośliny zielne z lasu i łąk oraz ich rozumie ich właściwości prozdrowotne.
 • Słuchacz potrafi zidentyfikować źródła współczesnych chorób cywilizacyjnych oraz uzależnień
 • Słuchacz potrafi zidentyfikować kluczowe kompetencje współczesnego człowieka oraz problemy środowiska naturalnego.
 • Słuchacz potrafi zidentyfikować prawa przyrody, prawa naturalne kontekście potrzeb indywidualnych i społecznych
 • Słuchacz posiada umiejętność kluczowych kompetencji w duchu edukacji integralnej
 • Słuchacz posiada umiejętność pogłębiania swojego związku z przyrodą.

 

Informacja na certyfikacie:

Słuchacz nabył wiedzę i umiejętności w obszarze zagadnień przyrodniczych, psychospołecznych, filozoficznych i zdrowotnych relacji człowiek-przyroda.  Słuchacz rozumie wzajemne uwarunkowania tej relacji i potrzebę pogłębiania więzi z przyrodą na różnych jej płaszczyznach jako elementu budowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej a także wpływu środowiska przyrodniczego na zdrowie psychofizyczne człowieka. Słuchacz nabył kluczowe kompetencje i zasady edukacji integralnej w duchu głębokiej ekologii.

Scroll to Top